Gemeente Lochem maakt riolering die tegen een stootje kan

Lochem – De gemeente Lochem wil werken aan een veilig, gezond, robuust en klimaatbestendig afvalwatersysteem. En dat tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Dus zonder dat de rioolheffing de komende jaren stijgt. Dat doet ze samen met inwoners, bedrijfsleven, bezoekers en anderen. Dat stelt het college voor aan de raad. Hoe de gemeentedat gaat doen staat in het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025. Het plan volgt het afvalwaterketenplan op van de gemeenten Lochem en Zutphen en het Waterschap Rijn en IJssel.

De gemeente Lochem pakt water voortvarend aan. Ze zorgt voor een goede afvoer en verwerking van afvalwater, hemelwater en grondwater. De bodem, het oppervlaktewater, hemelwater en grondwater zijn dan beschermd tegen vervuiling van de riolering. Zo blijft Lochem een gezonde en aantrekkelijke gemeente met schoon water waar het prettig wonen en werken is. De komende jaren neemt de gemeente daarom verschillende maatregelen en doet investeringen. Ze maakt bijvoorbeeld een calamiteitenplan, een basisrioleringsplan en voert een beschouwing op de gemalen uit, op basis van een analyse van de draaiuren. Ze investeert ook in vervanging en verbetering van riolering en vervangt onderdelen van pompen en gemalen.

Het rioleringsplan
De gemeente heeft een aantal watertaken. Zezorgt voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater, de verwerking van afvloeiend hemelwater en het beperken van de nadelige gevolgen van de grondwaterstand. Hoe de gemeente haar taken uitvoert of denkt uit te voeren staat in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Dit plan moet de gemeente op grond van de Wet milieubeheer maken. Het GRP maakt eengemeente niet alleen, ze maakt dit met andere partners in de waterketen. Dat zijn bijvoorbeeld de provincie en het waterschap. 

Klimaat en duurzaamheid

Door klimaatverandering zullen buien heviger worden. Daardoor kan wateroverlast ontstaan. Straten kunnen ineens vollopen. We treffen daar bij reconstructieplannen in de openbare ruimte maatregelen tegen. Denk aan het verlagen van stoepranden zodat water weg kan en de aanleg van wadi’s. Een goed voorbeeld van een integrale aanpak is de herinrichting in Eefde. De kwetsbare locaties voor wateroverlast, droogte en hitte brengt de gemeente in beeld met een stresstest. 

De duurzaamheidsopgave voor water in de gemeente Lochem ligt vooral in het terugwinnen van waardevolle grondstoffen en energie uit afvalwater. Dat doet ze samen met Lochem Energie. Verder wil de gemeente het energieverbruik van pompen en gemalen terugbrengen.

Kosten
Voor de geraamde investeringen voor vervangingen en verbeteringen voor de planperiode 2021-2025 is in totaal ruim 12 miljoen euro nodig. Dat stelt de gemeente beschikbaar. Dat kan uit de totaalopbrengst van de rioolheffing (de voorziening). De rioolheffing gaat in die periode niet omhoog.

Besluitvorming

De gemeenteraad stelt het rioleringsplan en het budget vast. Naar verwachting gebeurt dat in het voorjaar van 2021. Na de vaststelling komt het plan op de website van de gemeente te staan.