Gemeente Zutphen start met lokaal haalbaarheidsonderzoek opwek zon en wind

De gemeente Zutphen start met een lokaal haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor het opwekken van zon- en windenergie. In het onderzoek wordt er gekeken naar de ruimtelijke inpassing (geschiktheid van de locatie), draagvlak onder inwoners en andere belanghebbenden én de economische haalbaarheid. Het onderzoek draagt op deze manier bij aan de lokale inbreng van de gemeente Zutphen in het verdere proces van Regionale Energiestrategie (RES) en de voorbereiding van de besluitvorming over de RES 1.0 in oktober 2021.

Lokaal houdbaarheidsonderzoek
Wethouder Harry Matser: “In eerste instantie hebben we de zoekgebieden voor opwek van zon en wind in de gemeente Zutphen in de Concept RES vastgelegd. De zoekgebieden zijn met nadruk zoekgebieden: tot stand gekomen op basis van een analyse van het landschap, infrastructuur, vraag en aanbod van energie en het mogelijke combineren van opwekken van zon en wind op één locatie. Een volgende stap is nu een lokaal haalbaarheidsonderzoek. Hiermee maken we een verdiepingsslag en brengen we de mogelijkheden in beeld voor het grootschalig opwekken van energie via zon en wind op Zutphens grondgebied. Om te bepalen wat op welke locatie kan, gaan we met inwoners en andere belanghebbenden uit deze zoekgebieden in gesprek. Daarnaast hebben we nog andere kaders die meespelen in de besluitvorming over definitieve locaties. Zo kijken we bijvoorbeeld of het past het binnen de omgevingsvisie en wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu.” 

Hoewel de (door het Rijk opgelegde) planning naar de RES 1.0 krap is, worden belanghebbenden zoveel mogelijk betrokken bij de lokale haalbaarheidsstudie en de resultaten voor de RES 1.0. Als onderdeel van het lokaal haalbaarheidsonderzoek organiseert de gemeente in februari een aantal digitale  inwonersavonden. Op deze manier kunnen inwoners en belanghebbenden in Zutphen hun argumenten en kanttekeningen aangeven. Daarnaast kunnen inwoners en andere belanghebbenden zich aanmelden voor de lokale nieuwsbrief over ontwikkelingen rondom de Regionale Energiestrategie (RES) en het lokale haalbaarheidsonderzoek. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de algemene pagina over de RES.

Regionale Energie Strategie (RES)
De gemeente Zutphen werkt in de Cleantech regio samen aan de Regionale Energie Strategie (RES). De regio heeft de opdracht om zoekgebieden aan te wijzen waar grootschalig zon en wind kan worden opgewekt tot 2030 en uiteindelijk 2050. In het voorjaar van 2020 is de conceptversie van de RES gepresenteerd met gebieden waar mogelijk grootschalig zonne- en wind energie kan worden opgewekt. In de komende periode wordt het zogenaamde bod van de regio doorgerekend. Daarnaast maakt de regio een verdiepingsslag op ruimtelijke kenmerken van het landschap, het opwekpotentieel en de infrastructuur per zoekgebied. Dat moet leiden tot de RES 1.0 waarin de regio de zoekgebieden ordent en een regionale zonne-strategie uitwerkt. De uitkomsten uit het lokaal haalbaarheidsonderzoek worden meegenomen in het verdere proces naar de RES 1.0.