GGD doet kankerclusteronderzoek in Eefde-West

Eefde – GGD Noord- en Oost-Gelderland gaat onderzoek doen in Eefde-West. Het gaat om een kankerclusteronderzoek. Aanleiding zijn de zorgen van inwoners over het aantal gevallen van kanker in Eefde-West. Zij vragen zich af of dit te maken heeft met de uitstoot van bedrijven op
bedrijventerrein De Mars.

Deze zorgen uitten de inwoners bij de GGD en bij de gemeenten
Lochem en Zutphen. Beide gemeenten geven daarom opdracht voor het onderzoek.
Inwoners van Eefde-West zijn tijdens een bijeenkomst op 5 februari geïnformeerd over het onderzoek.
Het gebied ligt ten westen van de spoorlijn Zutphen-Deventer, ten noorden van het Twentekanaal en ten zuiden van de Eefdese Enkweg en het verlengde hiervan. Met het uitvoeren van hetkankerclusteronderzoek geven beide gemeenten aan de zorgen van inwoners in Eefde-West serieus te nemen. Voor het onderzoek maakt de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost- Gelderland) gebruik van de landelijke richtlijn, zoals ontwikkeld door het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu).

Start en inhoud onderzoek
Het kankerclusteronderzoek start op 5 februari en zoomt in op milieu, gezondheid en of er mogelijk een relatie is. Het gezondheidskundige deel bestaat uit een verkennend onderzoek naar het aantal gevallen en de soorten kanker die in Eefde-West voorkomen en of kanker daar meer voorkomt dan op
andere plaatsen in Nederland. Het milieukundige deel bestaat uit een verkennend onderzoek naar de uitstoot van een aantal bedrijven op De Mars. Dit wordt gedaan op basis van de informatie die beschikbaar is van de vergunningverlening. Het gaat hier om informatie zoals wat een bedrijf mag
uitstoten volgens de vergunning. Tijdens de inwonersbijeenkomst heeft de Zutphense wethouder
Annelies de Jonge toegezegd dat we daarnaast ook metingen gaan laten uitvoeren naar wat de
bedrijven daadwerkelijk uitstoten en of dit binnen de norm van de verleende vergunningen blijft. Dit geldt voor de bedrijven die deel uitmaken van het GGD-onderzoek.

Communicatie Eefde-West
Met het onderzoek focussen de gemeenten Lochem en Zutphen op de zorgen van inwoners en
Dorpsraad Eefde. Beide gemeenten realiseren zich dat er in het gebied ook andere plannen en ontwikkelingen spelen, die reden tot zorgen geven. Op initiatief van de dorpsraad is in 2016 een
gebiedsvisie Eefde-West opgesteld. Op dit moment overleggen dorpsraad, vertegenwoordigers van
de inwoners van Eefde-West en de beide gemeenten om het overleg beter vorm te geven. Het gaat hierbij om de relaties tussen de ontwikkelingen en de manier van communiceren tussen de partijen.

Resultaten en vervolg
Als inwoners van Eefde-West vragen hebben over het onderzoek, kunnen zij bellen naar de GGD,
(088) 443 30 00. De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting voor de zomer van 2019 bekend. Op grond van de resultaten bekijken beide colleges of vervolgstappen nodig zijn en welke dat dan zouden moeten zijn. De colleges informeren de inwoners van Eefde-West hierover.