Onderhoud openbare ruimte op niveau en op maat in Lochem

Lochem- Wat mogen inwoners, ondernemers en bezoekers verwachten van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Lochem? Is die overal van hetzelfde niveau? Is er ruimte voor maatwerk? Hoe kunnen inwoners en ondernemers meedenken en meedoen? Het college stelt de raad voor om hiervoor een plan vast te stellen.

Onze Leefomgeving is een van de thema’s in het collegeprogramma voor de komende vier jaar. In het plan voor Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR) stelt de gemeente de hoofdlijnen vast voor beheer en onderhoud van verhardingen, groen, straatreiniging, speelvoorzieningen en van objecten zoals verlichting en straatmeubilair. Dat geldt ‘van gevel tot gevel’ en ‘van tuin tot tuin’. Het plan legt via kwaliteitsbeelden vast wat de onderhoudsniveaus moeten zijn. Circulus-Berkel verzorgt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De afspraken tussen de gemeente en Circulus-Berkel komen in een dienstverleningsovereenkomst te staan.

Maatwerk per kern
Wethouder Eric-Jan de Haan: “Niet iedere kern hoeft er hetzelfde uit te zien. Inwoners en ondernemers weten het beste wat nodig is voor een schone en hele leefomgeving. En wat zij eventueel zelf kunnen doen om dat zo te houden. Al is overal een basisniveau voor het onderhoud, voor elke kern komt er een voorstel voor maatwerk en een bijbehorend budget. Inwoners en ondernemers maken daar met Circulus-Berkel en de gemeente afspraken over. En via schouwrondes controleren zij zelf of dat ook echt voldoet.”

Onderhoudsteams kennen hun gebied
Deze kerngerichte benadering vraagt om onderhoudsteams die goed bekend zijn met de omgeving en de afspraken. Circulus-Berkel werkt daarom komende jaren toe naar teams die integraal en per kern werken. De teams kennen hun gebied en alle aspecten van de openbare ruimte. Inwoners kunnen de medewerkers vragen stellen, als ze daar behoefte aan hebben.

Voor en door inwoners
Een onderzoek via burgerpanel Lochem Spreekt over openbare ruime leverde waardevolle informatie op voor het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte. 60% van de panelleden heeft de vragenlijst ingevuld. Naar voren kwam dat er meer aandacht moet zijn voor het onderhoud van wegen, voet- en fietspaden en openbaar groen.

Besluitvorming
De raad beslist in haar vergadering van januari 2019 over het IBOR-plan. Daarmee sluit de raad aan op haar unaniem aangenomen motie van juli 2017 om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Een goed onderhoudsniveau vraagt wel om een structurele verhoging van het budget met een half miljoen euro. De afweging hiervoor maakt de raad bij het vaststellen van de Kadernota 2020-2023 volgend voorjaar.