Hoe zien inwoners de gemeente Lochem nu en in de toekomst?

Hoe zien onze dorpen, buurtschappen, ons buitengebied en de stad Lochem er in de toekomst
uit? Hoe zorgen we dat we in onze gemeente met plezier kunnen wonen, werken en recreëren?
Daarover ging de gemeente voor de zomer met inwoners in gesprek. Ruim 1300 inwoners
hebben meegedacht. Een samenvatting van alle inbreng van de MeeDenkDagen vindt u op
www.lochem.nl/omgevingsvisie en komende week in gemeentenieuws.

De gemeente maakt een omgevingsvisie waarin staat beschreven wat de doelen zijn voor onze
leefomgeving tot 2040. Eind 2020 is hiermee al een begin gemaakt. Het lag toen even stil onder
andere vanwege corona maar nu wordt er weer volop aan gewerkt. De inbreng van inwoners,
jongeren, ondernemers en organisaties is hierbij belangrijk. Zij konden meepraten tijdens de
MeeDenkbijeenkomsten in de kernen, online via een enquête of tijdens gesprekken op straat. Ook
jongeren van het Staringcollege gaven hun mening.

Vanaf 1 januari een nieuwe Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet is al een aantal keren uitgesteld. Maar nu is het definitief: de wet
gaat 1 januari 2024 in. De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, wegen,
milieu en water. De Omgevingswet zorgt ervoor dat je afspreekt met elkaar, wát er op wélke locatie
mogelijk is. De basis daarvoor is een omgevingsvisie die iedere gemeente moet vaststellen.

Meer informatie op www.lochem.nl/omgevingsvie
Het verslag van de meedenkbijeenkomsten en de gesprekken op straat vindt u op
www.lochem.nl/omgevingsvisie. Daar vindt u ook de factsheet waarop de samenvatting van de
uitkomsten van de online enquête staat.