Volgende stap naar Gelders Warmte Infra Bedrijf

Ruim 1 miljoen woningen en (utiliteits)gebouwen in Gelderland moeten van het aardgas af en worden verduurzaamd. Voor zo’n 340.000 daarvan is een warmtenet een betaalbare oplossing. De aanleg daarvan moet sneller. Daarom hebben Gedeputeerde Staten een voorlopig besluit genomen om een Gelders Warmte Infrabedrijf op te richten op basis van het businessplan, de concept-statuten en de concept- aandeelhoudersovereenkomst. Provinciale Staten krijgen nu de gelegenheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Het besluit ligt ook voor bji de parnters: Alliander en het Innovatie en Energiefonds Gelderland, waarvan Oost NL fondsmanager 

 Kleine slagvaardige organisatie
Het Gelders Warmte Infra Bedrijf wordt een zelfstandig bedrijf gevormd door netwerkbedrijf Alliander, provincie Gelderland en het Innovatie en Energiefonds Gelderland. Het GWIB wordt een kleine slagvaardige organisatie die gemeenten gaat helpen om warmtenetten te ontwikkelen en de aansluiting van woningen en utiliteitgebouwen te realiseren. Versnellen is nodig omdat de overschakeling op duurzame warmte nu te langzaam gaat.

Wat doet het GWIB?
Het GWIB ontwikkelt samen met gemeenten warmtenetten voor woonwijken. Als een warmtenet financieel uit kan, dan wordt een lokaal warmteinfrabedrijf opgericht waarin het GWIB participeert. Dit lokaal warmteinfrabedrijf legt de leidingen aan en exploiteert de warmte-infrastructuur. De warmte wordt geleverd door een warmteleverancier. Dit is een energiebedrijf maar kan ook een energiecoöperatie zijn van bewoners. Het GWIB helpt gemeenten met kennis, projectleiding en financiering en het verlagen van de onrendabele top door onder andere het schaalvoordeel.

Vervolg
Het GWIB wordt opgericht als alle drie de partijen (Alliander, IEG en provincie) positief hebben besloten. De eventuele wensen en bedenkingen van Provinciale Staten worden hierin meegenomen. Daarna wordt er een directeur benoemd en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Vanuit gemeenten, ministerie EZK en andere provincies is belangstelling voor het GWIB.

Aardgasvrije woningen en gebouwen
Gemeenten voeren de regie over de warmtetransitie. Iedere gemeente moet een plan hebben waarin staat hoe wijken aardgasvrij worden. De duurzame warmte kan komen van restwarmte van de industrie, biogrondstoffen, warmte uit water, aardwarmte of duurzame elektriciteit uit wind en zon. Duurzame warmte kan geleverd via collectieve warmtenetten of via individuele systemen zoals warmtepompen. Om de ambitie uit het Gelders Klimaatplan te halen, moeten er tot 2030 jaarlijks circa 10.000 woningen worden aangesloten op duurzame warmte. Dit tempo moet worden doorgezet tot 2050 om de 340.000 woningen te halen.