Waterprofessionals omarmen panorama Gelderse rivieren

Er zijn 26 reacties binnengekomen op het concept Panorama Gelderse Rivieren. De respons kwam van overheidspartners in het rivierengebied, waaronder waterschappen, gemeenten, omliggende provincies en enkele brancheverenigingen. De provincie had om input gevraagd om in de toekomst goed te gaan samenwerken.

Gelderland is, met onder meer de Rijn en de Waal, een echte rivierenprovincie. Deze wateren zijn gezamenlijk 350 kilometer lang en het achterland wordt beschermd door verhoudingsgewijs 1/6 deel van de Nederlandse dijken. Het Panorama Gelderse Rivieren maakt inzichtelijk wat de provincie daarmee wil. Anno 2022 is een rivierenaanpak echter breder dan dijken alleen. Veel vraagstukken zoals het bouwen van huizen, de aanpak van stikstof, droogte en natuurontwikkeling komen samen bij rivieren. Maar we leven in een tijd waarin niet alles kan. We moeten dus, juist bij rivieren, keuzes maken. Het panorama geeft daarbij een handvat. Dit is geen nieuw beleid, maar laat zien welke koppelingen er liggen met de opgaven in- en langs rivieren. Daarin wil het programma Panorama Gelderse Rivieren sturend zijn.  

Watergedeputeerde Peter van ‘t Hoog: “Dit Panorama Gelderse Rivieren is een uitgestoken hand naar onze waterpartners. Ik wil met andere professionals gezamenlijk de schaarse grond rondom rivieren goed inrichten. Op zo’n manier dat we onze inwoners veilig en voor langere tijd er kunnen wonen, werken en recreëren.”

Het dagelijks bestuur van Gelderland had in het voorjaar een concept van het Panorama Gelderse Rivieren aan haar partners laten lezen. Denk aan Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten, ondernemers en terreineigenaren (boeren/natuurorganisaties). We willen namelijk samen met hen aan de slag in het rivierengebied en daarbij het panorama inzetten. Daarom willen we graag weten wat onze partners ervan vinden. Hun commentaar hebben we nu binnen en is gebundeld in een zogeheten reactienota.  

De reacties van zijn overwegend positief. De waterprofessionals zijn het met Gelderland eens dat toekomstige ontwikkelingen in samenhang met rivieren moeten worden aangepakt. In vaktermen zegt men dan: “Water en bodem zijn sturend in gebiedsontwikkelingen.” Er zijn ook kritische geluiden ontvangen. Partners vragen Gelderland ook aandacht te hebben voor kleinere rivieren en beken. Daarnaast zou de provincie meer inzichtelijk kunnen maken welke kosten dit voor alle betrokkenen met zich mee brengt. Gelderland gaat het Panorama Gelderse Rivieren iets aanpassen. Er komt meer aandacht voor veerdiensten en het winnen van delfstoffen.    

De provincie neemt de aanbevelingen dus ter harte. Verder gaan we gaan Gelderse en Haagse waterplannen samenbrengen. In 2023 zal het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een zgn. Programma Onder Omgevingswet (POW) voor IRM (integraal riviermanagement) vaststellen. IRM, maar ook andere plannen (zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied – NPLG) zullen de ontwikkelingen van de Gelderse rivieren gaan bepalen. Ontwikkelingen, die wat Gelderland betreft, het stempel van het Panorama Gelderse Rivieren krijgen.